Klubb og ledelse

Det er klubbene som er hjertene i Norges Svømmeforbund. Det er i klubben aktiviteten og utviklingen skjer. Hensikten med klubbutvikling er å bistå de klubbene som ønsker å bli litt bedre. NSFs mål er at alle klubber har masse aktivitet og høy trivsel blant medlemmene. For å få til dette er det mange ting som må på plass. I menyvalgene til venstre presenteres muligheter hvor NSF kan bistå din klubb med utviklingstiltak. Innhold vil tilpasses klubbens nivå og behov.

Aktive og velfungerende klubber
Aktive og velfungerende klubber har lagt til rette for godt og bredt aktivitetstilbud for sine medlemmer. Gode og utdannende trenere og instruktører legger til rette for mestring og glede i vann. Trenerne og instruktørene har et godt miljø, samarbeider godt og er enige om hvordan aktiviteten styres.

Alle engasjerte vet hva klubben står for og hvor klubben vil videre. Klubbens ledelse innehar den kompetanse og sammensetning som styrker klubbens utvikling. Klubben har en tydelig struktur og effektive arbeidsfordeling. Det er utarbeidet gode dokumenter og rutiner som gjør at det er enkelt å bli involvert eller ta over en annen persons rolle/oppgaver. Kommunikasjon og informasjonsflyt er god i og mellom alle ledd. Fordi klubben har mange dommere og personer med arrangementserfaring går klubbens klubbstevner og større arrangementer som en lek.

Aktive og velfungerende klubber er oppdatert og proaktive til den utviklingen som skjer i Norges Svømmeforbund, norsk idrett og samfunnet ellers. Og ikke minst; i aktive og velfungerende klubber er det gøy å være engasjert.

Klubbtyper

Klubben bør ta stilling til hvilken klubbtype de er, slik at det blir enklere å finne riktige tiltak for utvikling av klubben. Organisasjonshjulet er et sentralt verktøy i arbeidet med klubbutvikling. Under info om hver klubbtype og på et klubbesøk jobbes det ut ifra organisasjonshjulet. Her er medlemmet midten, og rundt er alle deler som må være på plass for at medlemmet skal drive med aktivitet ut ifra sine mål og ambisjoner.

Aktive og velfungerende klubber muliggjør en kvalitetsmessig god drift av klubbens kjernevirksomhet (opplæring og aktiviteter), slik at medlemmene opplever mestring og glede i vann. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. Les mer om klubbtyper her: https://svomming.no/forbundet/klubbutvikling/klubbtyper/

Verktøy for utvikling

Bedre klubb

Usikker på status i klubben i dag? Med verktøyet «Bedre klubb» kan dere ta en sjekk på om klubben har viktige ansvarsområder på plass, og hvor dere bør ha fokus på utvikling. «Bedre klubb» er delt i to deler.

Bedre klubb – ansvarsområder består av spørsmål rundt sju grunnleggende ansvarsområder som alle klubber uavhengig av idrett må ha på plass. Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. Hvis klubben er et fleridrettslag er det klubbens hovedstyre som svarer på dette.

Bedre klubb – videre utvikling består av spørsmål laget av særforbund. Her er det spørsmål om 6 ulike områder i klubben for å kartlegge hvor dere har god kontroll, og hvilke områder dere bør fokusere på å forbedre. Bedre klubb – videre utvikling er under utvikling.

Members 1st

Dette er et verktøy for å måle medlemmenes tilfredshet. Kjenner dere medlemmene i klubben, og hva de mener? Hvordan opplever medlemmene klubbmiljø, instruktører/trenere, anlegg og ledelsen? Hva kan dere som klubb bli bedre på – ifølge medlemmene? Members 1st setter medlemmet i sentrum. Det er et enkelt analyseverktøy der systemet sender ut spørreskjema til alle medlemmene. Norges Svømmeforbund har satt opp spørsmål under ulike kategorier, og klubben har mulighet til å legge til egne spørsmål hvis de ønsker. Les mer om verktøyet her – kommer snart.

Klubbesøk

Norges Svømmeforbund har flere ulike typer besøk, der klubben får besøk av en dyktig og erfaren klubbveileder fra Norges Svømmeforbund. Se i menyen til venstre for ulike typer besøk. Vi tilpasser besøkene ut ifra hva dere har behov for i klubben.

10 steg som vil gjøre klubben mer aktiv og velfungerende

  1. Klubben har bestemt hvilken klubbtype dere er, og har oversikt over hva dere skal bli bedre på.
  2. Utdanning i fokus – Utdanning, skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere gir bedre aktivitet. Har dere utdanning i fokus?
  3. Utvikling av grenskolen. Grunnfundament at klubben er stolt av å være del av en eller flere av grenskolene til Norges Svømmeforbund (eks. Norges Stupskole eller Norges Svømmeskole). Klubbens grenskoleansvarlig har god oversikt over all aktivitet, og tar grep for å utvikle og sikre kvalitet. Grenskolen er prioritert i klubbens styre.
  4. Klubbhåndboka. Klubbhåndboka beskriver en god rolle- og ansvarsfordeling for styret, tillitsvalgte og blant engasjerte. Klubbhåndboka oppdateres kontinuerlig slik at nye styremedlemmer kommer inn i sitt arbeid med en gang og ikke må finne opp hjulet på nytt. Alle klubber bør ha en klubbhåndbok. Gjennom kurset «styrearbeid i praksis» får dere bra innblikk i klubbhåndboka.
  5. Klubbmiljø – Mestring, tilhørioghet, trygghet og trivsel i fokus. Medlemmene har trygge rammer, men de blir også utfordret og trives i miljøet. Klubben har klare retningslinjer for hvordan man oppfører seg, basert på klubbens verdier. Det sosiale verdsettes. Klubben har en god rutine på hvordan ønske nye medlemmer velkommen, med info om klubben slik at de føler seg som en del av klubben. Husk at dette spesielt gjelder for nye medlemmer i grenskolen!
  6. God på informasjon og kommunikasjon. Klubben har god informasjon til medlemmer og nye medlemmer: god og selvforklarende nettside, er aktive på sosiale medier, og har god informasjonsflyt internt. Dette gir et godt inntrykk av klubben.
  7. Planverk. Ulike planer er lurt å ha. I tillegg til klubbhåndboka er det lurt å ha en Virksomhetsplan og en Sportslig plan. En virksomhetsplan er  et forankret, oppdatert og levende strategidokument som sier noe om hvor klubben skal, og hvordan den skal komme dit. Inneholder; visjon, verdier, virksomhetside, innsatsområder, delmål og handlingsplaner. En sportslig plan – en sportslig plan sier noe om hvordan det sportslige tilbudet er bygget opp. Det er tross alt idrett som er vår kjerneaktivitet. Hovedtrener er ansvarlig for å utvikle og oppdatere den sportslige planen, sammen med trenerteamet og styret, med utgangspunkt i klubbens virksomhetsplan.
  8. Vurdering av klubbens aktivitetstilbud – Er aktivitetstilbudet godt organisert? Står det i stil med det medlemmene ønsker? Kan vi utvikle aktivitetstilbudet vårt? Nå nye målgrupper?
  9. Er anleggssituasjonen god nok? Hva kan vi gjøre for å forbedre den? Klubben bør ha oversikt over anlegg i området, og om klubben har behov for mer nå eller i fremtiden. Klubben har god dialog med idrettsrådet. En anleggsstrategi er fint å ha, og kanskje en anleggsansvarlig i styret.  
  10. Arrangement – klubben holder attraktive arrangementer for medlemmer og andre klubber, men det er også enkelt å arrangere konkurranser fordi klubben har innarbeidet gode rutiner og beskrivelser på alt som må gjøres.

Les mer om ulike utviklingsprosesser i menyen til venstre. Ta gjerne kontakt med Norges Svømmeforbund, ved Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659 om du lurer på noe mer.

 
Hopp til verktøylinje