Utdanningstilskudd

Rett kompetanse kan gi bedre tilbud og økt aktivitet i klubbene. Svømmeforbundets ulike instruktør- og dommerkurs bidrar til å heve kompetansen i klubbene og med dette legge grunnlaget for gode tilbud.

De aller fleste kurs arrangeres lokalt av klubb eller krets – og det gis Utdanningstilskudd til alle arrangører, ut i fra gitte kriterier.

Følgende kriterier gjelder: 

 1. Kurset må registreres i Idrettskurs og må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber).
 2. Instruktør- og trenerkurs må ha minst 6 deltakere for å få tilskudd, og dommerkurs må ha minst 4 deltakere.
 3. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart. Dette for at kurslærer skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat.
 4. Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Deltakere som IKKE er fra en av NSFs medlemsklubber skal betale dobbel pris.
 5. Arrangør skal servere lunsj, kaffe/te og f.eks. frukt, og dette skal være inkludert i deltakeravgiften. Lunsj gjelder ved kursdager på mer enn 4 timer.
 6. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning.
 7. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (se eget avsnitt om idrettskurs nederst på siden)
 • Det er kun NSFs kurslærere som kan holde kurs
 • Utdanningstilskudd utbetales på bakgrunn av godkjente kurs i Idrettskurs. En skal IKKE søke om tilskudd.
 • Utdanningstilskudd utbetales fire ganger i året til klubbens registrerte konto, om ikke annet er informert om.
 • Klubber/kretser får ikke informasjon om utbetalingen.

Tilskuddssatser under gjelder fra alle kurs fra og med 1. januar 2022.

Praksissamlinger, ny utdanningsmodell (fra 2021, med digitale kurskvelder):

Type utdanning Støtte pr kurs til arrangør Anbefalt pr deltaker**
Begynnerinstruktør svømming 6 000 kr 1 200 kr
Videregående instruktør svømming 6 000 kr 1 000 kr
Trener 1 (alle grener) 6 000 kr 1 500 kr

«Gammel» utdanningsmodell:

Type utdanning Støtte pr kurs til arrangør Anbefalt pr deltaker**
Begynnerinstruktør 7 500 kr 1 500 kr
Videregående instruktør 7 500 kr 1 350 kr
Babysvømmingsinstruktør 2 000 kr 2 200 kr
Småbarnsinstruktør 6 000 kr 2 200 kr
Trener 1 del 3* 10 000 3 000 kr
Trener 1 del 4* 8 000 kr 1 000 kr
Kretsdommer svømming 4 000 kr 850 kr
Starterkurs 5 500 kr 1 200 kr
Forbundsdommerkurs svømming 4 500 kr 850 kr
Forbundsdommerkurs stup 5 000 kr 850 kr
Kretsdommerkurs stup 5 000 kr 850 kr

* Tilskudd utbetales etter hver del. Deltakeravgift del 3 dekker alt materiell.

**Deltakeravgiften

Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Det er flott om dere klarer å holde billigere kurs. Dersom man setter en høyere pris skal det være fordi man har høye kostnader i forbindelse med leie av basseng/teorilokale. Instruktør-, trener- og dommerkurs er ikke noe arrangøren skal tjene penger på, men dere skal naturligvis ikke støtte eksterne deltakere heller.

Reisetilskudd 

 • Kursarrangører som ikke har kurslærere i nærheten kan søke om tilskudd til reiseutgifter for kurslærer. Arrangør skal tilstrebe at reiseutgifter blir så lave som mulig. Søknad sendes til kristin@svomming.no. Hver søknad vurderes.

Idrettskurs.no

Veiledning for bruk av idrettskurs.no finner du nederst på siden.

Utbetalinger av utdanningstilskudd