Trenerløypa

Trenerløypa er utviklet i tråd med rammer fra Norges Idrettsforbund.

Hovedmål for trenerutdanningen: Trenerutdanning skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere.

Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger.

Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder på de ulike utdanningsnivåene.

Illustrasjonen under viser den Trenerløypa, slik som den er for alle idretter i Norge:

 trenerloypa

Hvert nivå inneholder en Grunnutdanning, samt Etterutdanningsmoduler. Grunnutdanningen inneholder et minimumsantall timer undervisning og praksis. Ved å gjennomføre Etterutdanningsmoduler, vil man opparbeide seg ekspertise på det nivået man er trener for. Det betyr at om man er trener for begynnerutøvere, så er det viktigere at man etterutdanner seg på Trener 1-nivå enn at man tar et Trener 2-kurs. Det betyr også at dersom du skal jobbe med begynner- og videregående svømmeopplæring bør du ta instruktørutdanning og etterutdanning for instruktører heller enn å ta trenerkurs, se mer i venstremenyen.

Norges Svømmeforbund ønsker at alle som skal utføre en trenergjerning har tilstrekkelig utdanning. Vi håper på å se så mange som mulig av dere på våre kurs!

Velg nivå i menyen til venstre for å finne mer informasjon om de ulike kursene.

Den fremtidige norske treneren

Utviklingen av verdibaserte og relasjonsorienterte trenere bør være et sentralt kjennetegn innen trenerutviklingen i norsk idrett. Trenerutvikling i norsk idrett bør utstyre trenerne med gode verktøy for at de skal kunne gjøre treneroppdraget effektivt og innenfor verdimessige rammer med utøveren i sentrum. Treneren bør få en utdanning både innenfor praktiske og teoretiske områder.

Med det som bakgrunn, ønsker norsk idrett å arbeide etter følgende Trenerkonvensjon:

  • Treneren skal se på utøverne i et helhetsperspektiv
  • Treneren må ha riktig kompetanse i forhold til målgruppen de trener
  • Treneren skal utvikle hver utøvers unike kvalifikasjoner på best mulig måte
  • Treneren skal være opptatt av utøvernes ve og vel, og oppmuntre til positiv opptreden
  • Treneren skal behandle utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion og politisk overbevisning og seksuell orientering
  • Treneren skal være et godt forbilde for utøverne og miljøet rundt utøverne
  • Treneren bør utvikle seg kontinuerlig og ha som mål at treningene skal være av god kvalitetsmessig standard
  • Treneren skal utvikle sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring